خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلمیر از نارگوتروند

گلمیر از نارگوتروند

پسر گویلین ، از خاندانی بلندمرتبه از نارگوتروند. توسط مورگوت در داگور براگولاخ دستگیر شد.

درباره اله سار