خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلمیر از مردم آنگرد (دوست آرمیناس)

گلمیر از مردم آنگرد (دوست آرمیناس)

یک الف نولدوری که در اصل از مردم انگرد است. پس از داگور براگولاک او در مناطق جنوبی برلیاند پرسه می زد و در کنار مردم کیردان کشتی ساز سکونت کرد. او بعدا توسط کیردان و به همراه دوستش آْرمیناس ، به عنوان یک پیغام رسان به نارگترند فرستاده شد.