خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - غول ها (مردانی غول پیکر همچون هیولا ها)

غول ها (مردانی غول پیکر همچون هیولا ها)

شاید از مرموزترین گونه ها در سرزمین میانه باشند. تالکین در مورد غول ها بسیار مختصر اما به قدر کفایت حرف زده است. تا نشان دهد که آنها در دنیای آردا وجود داشته اند.

درباره اله سار