خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلرائن (مادر آراگورن)

گیلرائن (مادر آراگورن)

همسر آراتورن و مادر آراگورن . هنگامی که آراگورن تنها دو سال داشت ، آراتورن توسط ارک ها کشته شد. گیلرائن برای محافظت از پسرش ، او را به ریوندل فرستاد و سرپرستی اش را به الروند سپرد.

درباره اله سار