خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - فرزندان ارو (اِلف ها و آدمیان)

فرزندان ارو (اِلف ها و آدمیان)

نامی برای الف ها و آدمیان که اصالتا با نیت ارو ایلوواتار به دنیا وارد شدند و سرنوشت آن ها در موسیقی آینور رقم زده شد. با این که والار مکاشفات ایلوواتار را مشاهده کرده بودند، تصور روشنی از اینکه فرزندان در کجا برخواهند خواست نداشتند و بسیاری از کارهای آن ها در آردا به منظور آماده سازی جهان برای ورود این دو نژاد بود.

عبارت فرزندان ارو به ندرت به کار می رود. شکل رایج تر آن فرزندان ایلوواتار است.

درباره اله سار