خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - فرزندان خورشید (نامی که در میان الف ها برای آدمیان به کار می رفت)

فرزندان خورشید (نامی که در میان الف ها برای آدمیان به کار می رفت)

نامی که توسط الف ها به آدمیان داده شد که در نخستین طلوع آفتاب برخاستند و از این رو از شب هراسان بودند.

درباره اله سار