خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - خانواده چاب (خانواده ای مهم در میان هابیت های شایر)

خانواده چاب (خانواده ای مهم در میان هابیت های شایر)

خانواده ای از هابیت های شایر که تعدادی از آن ها در مهمانی تولد بیلبو بگینز حضور داشتند. رابطه اصلی آن ها با خانواده بگینز از طریق پدربزرگ بیلبو،توک پیر، بود که همسر وی آدامانتا چاب مادر دست کم دوازده فرزند از جمله بلادونا مادر بیلبو بود.

درباره اله سار