خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - ماجراهای کیریون و ائورل (داستان تاسیس روهان)

ماجراهای کیریون و ائورل (داستان تاسیس روهان)

ماجراهای تاریخی که داستان ملاقات کیریون و ائورل پس از نبرد دشت های کله برانت و اتحاد متعاقب آن ها را بیان می کند. ائورل به جنوب تاخته بود تا به دفاع از سرزمین های گوندور کمک کند و به عنوان پاداش کیریون سوگند یاد کرد تا میان مردم ائورل و مردم خودش دوستی ابدی برقرار باشد. او همچنین سرزمین شمالی کالن آردون را به مردم ائوتئود بخشید و آن ها آن جا کشور روهان را تاسیس کردند.

نمی توان با قطعیت منبع این تاریخچه را مشخص کرد. اما تاریخچه نگاری امری متداول در میان آنگلو-ساکسون ها بوده است و مردم روهان نیز شباهت های بسیاری به این فرهنگ دارند. پس دور از ذهن نیست که این تاریخچه در روهان نوشته و نگهداری شده باشد تا به عنوان سرآغاز این ملت از آن یاد شود.

درباره اله سار