خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - چیتینگ (چهارمین ماه در تقویم بری)

چیتینگ (چهارمین ماه در تقویم بری)

چهارمین ماه در تقویم قدیمی بری مطابق با آسترون در تقویم شایر یا ویرسه در ماه های کوئنیایی که مشترکا در سرزمین میانه استفاده می شد. نام این ماه احتمالا مرتبط با ساقه گیاهی است که شکل آن نشانگر بهار است.

درباره اله سار