خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - فرزندان ایلوواتار (الف ها و آدمیان)

فرزندان ایلوواتار (الف ها و آدمیان)

دو نژاد ناطقی که سرنوشتشان در موسیقی آینور رقم خورد؛الف ها و آدمیان.

درباره اله سار