خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - تالار اسناد (تالار مازاربول در خزد – دوم)

تالار اسناد (تالار مازاربول در خزد – دوم)

تالار مازاربول در خزد – دوم باستانی که حکم تالار اسناد آن را داشت. تالار بزرگ مربع شکلی که با نورگیری از محیط بیرون روشن می شد. زمانی که بالین تلاشی را برای باز پس گیری موریا رهبری می کرد از اینجا به عنوان تختگاهش استفاده کرد که در نهایت به مقبره اش بدل شد.

درباره اله سار