خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - تالار مزربول (تالار اسناد خزد – دوم باستانی)

تالار مزربول (تالار اسناد خزد – دوم باستانی)

تالار باستانی اسناد خزد – دوم که بالین از آن به عنوان پایگاهش در تلاش نافرجام برای بازپس گیری موریا استفاده کرد. یاران حلقه در زمان عبور از موریا مقبره او را در این تالار یافتند.

درباره اله سار