آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - رودخانه‌ی گینگلیت (یکی از انشعابات شمالی ناروگ)

رودخانه‌ی گینگلیت (یکی از انشعابات شمالی ناروگ)

رودخانه‌ای که از بلریاند شمالی سرچشمه می‌گرفت. جایی که از غرب ایورین فاصلۀ زیادی نداشت، چشمه‌ای که ناروگ از آن سرچشمه می‌گرفت. دو رودخانه به طرف جنوب جریان داشتند و در حدود صد مایل، تا جایی که رودخانۀ گین‌گلیت به طرف غرب یعنی ناروگ تغییر جهت می‌داد، در یک خط موازی حرکت می‌کردند.

در جنوب، در نقطه‌ای که گین‌گلیت به ناروگ برخورد می‌کرد، عبور از آن رودخانۀ بزرگتر غیر ممکن می‌شد. بنابراین الف‌های نورگوتروند قبل از آن که بتوانند به طرف غرب سفر کنند، مجبور می‌شدند به طرف شمال و به طرف جریان داخلی گین‌گلیت مهاجرت کنند. این رویداد در قبل از روزهایی رخ داد که آنها آن پل بی‌دوام را بر روی ناروگ ساختند. آخرین نبرد الف‌های نارگوتروند در دشت‌های توم‌هالاد رخ داد. سرزمینی که در میان مسیر‌های ناروگ و گین‌گلیت قرار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...