خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - رودخانه‌ی گینگلیت (یکی از انشعابات شمالی ناروگ)

رودخانه‌ی گینگلیت (یکی از انشعابات شمالی ناروگ)

رودخانه ای که از برلیاند شمالی سرچشمه می گرفت. جایی که از غرب ایورین فاصله‌ی زیادی نداشت، جایی که سرچمه های ناروگ قرار داشت. دو رودخانه به طرف جنوب جریان داشتند و در حدود صد مایل ، تا جایی که رود خانه‌ی گلینگلیت به طرف غرب یعنی نارگ تغییر جهت می داد ، در یک خط موازی حرکت می کردند.

در جنوب ، در نقطه ای که گلینگلیت به نارگ برخورد می کرد ، عبور از آن رودخانه‌ی بزرگتر غیر ممکن شد. بنابراین الف های نورگوتروند قبل از آن که بتوانند به طرف غرب سفر کنند ، مجبور شدند به طرف شمال و به طرف جریان داخلی گینگلیت مهاجرت کنند. این رویداد در قبل از روز هایی رخ داد که آنها آن پل بی دوام را بر روی ناروگ ساختند. آخرین نبرد الف های نارگوتروند در دشت های توم هالاد رخ داد. سرزمینی که در میان مسیر های ناروگ و گینگلیت قرار داشت.

درباره اله سار