خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلتونیل (لقب ملکه‌ی ستارگان به زبان سیندارین)

گیلتونیل (لقب ملکه‌ی ستارگان به زبان سیندارین)

لقب واردا ، بانوی ستارگان به زبان سیندارین. برای سیندار به عنوان البرت شناخته شده.

درباره اله سار