ت

توئیلره (از روزهای جشن در تقویم گوندور)

توئیلره یکی از روزهای جشن متعدد تقویم گوندوری بود. این روز که در میان ماههای سولیمه و ویره سه قرار می گرفت آغاز فصل بهار را مشخص می کرد. در تقویم مدرن این روز مصادف است با ۲۳ مارس.

توئیله (نام کوئنیایی بهار)

توئیله اولین فصل سال الفی بود، به مدت ۵۴ روز که معادل بازه ۸ آوریل تا ۳۱ می امروزی قرار می گرفت. توئیله نام کوئنیایی این فصل بود که در زبان سینداری، اتوئیل نامیده می شد.

تاک بورو (شهر بزرگی در زیر سمیالهای بزرگ)

تاک بورو یکی از مهمترین و قدیمیترین شهرهای فاردینگ غربی شایر بود. سمیالهای بزرگ در این شهر قرار داشتند که محل اقامت تاریخی خاندان توک، خاندان تاینهای شایر بودند.

ترولها (هیولاهای کند شب رو)

عهد: اولین بار در نبرد اشکهای بیشمار در ۴۷۱د.ا. در تاریخ ضبط شده اند ولی احتمالا پیش از آن نیز وجود داشته اند. در زمان نبرد حلقه در اواخر دوران سوم نیز هنوز ترول وجود داشته است
شاخه ها: ترولهای غارنشین، ترولهای تپه، ترولهای کوهستان، اولوگ-های، ترولهای برفی، ترولهای سنگی
معنی: کلمه ترول دارای اصالتی در اسطوره های اسکاندیناوی است و توسط تالکین به عنوان ترجمه ای انگلیسی از کلمه سینداری توروگ Torog که ریشه های آن نامشخص است استفاده شده

ترولها موجوداتی کندرو بودند که گفته شده ملکور آنها را با تقلید از اِنتها ساخته است.

ترجمه از الفی (شروع سیلماریلیون)

ترجمه های الفی سه جلد کتابی بودند که بیلبو بگینز در ریوندل از متون باستانی الفی ترجمه کرد و منشا و منبع داستانهای سیلماریلیون بودند.