ت

تراهالد (نام واقعی اسمیگل)

نام اسمیگل، در واقع نامی نبود که گالم را به آن خطاب کرده باشند. نام واقعی او تراهالد بود. این نام از لهجه انسانهای ساکن اطراف رود گلادن اخذ شده و به معنی حفار یا نقب زن است. تالکین نسخه ای از این نام در زبان انگلیسی قدیم را که از واژه معادل نقب زدن در آن زبان، Smygel، اخذ کرده بود که تبدیل به نام رایجتر اسمیگل شد. کلمه دیگری در دنیای تالکین نیز از این واژه مشتق شده، سمیال که نامیست که هابیتها به سوراخهای خود می دادند.

تپه های برج (امین براید در غرب شایر)

تپه های برج نامی است برای امین براید، تپه ای در غرب شایر که در آن سه برج باستانی ساخته الفها قرار داشتند که سنگ الندیل، آخرین پلان تیر شمال در آنها بود.

توروگ (نام ترولها در زبان الفی)

عهد: اولین بار در نبرد اشکهای بیشمار، نیرنائت آرنوئدیاد در ۴۷۱د.ا. مشاهده شدند، ولی احتمالا مدتها قبل از آن به وجود آمده بوده اند. پس از آن نیز تا زمان نبرد حلقه و پایان دوران سوم هنوز وجود داشته اند
شاخه ها: ترولهای غارنشین، ترولهای تپه، ترولهای کوهستان، اولوگ-های، ترولهای برفی، ترولهای سنگی
معنی: نامعلوم، تالکین این واژه را ترول ترجمه کرده بود

توروگ واژه ای سینداری است که تالکین معمولا در نوشته هایش آنرا ترول ترجمه کرده است. احتمال دارد این کلمه از کلماتی در زبان الفی قدیمی تر مشتق شده باشد، یا شاید تقلیدی از واژه اولوگ باشد که معادل این کلمه در زبان سیاه موردور است.

تورخ آنگول (کنام شیلاب)

بر فراز گذرگاه کریت آنگول در کوهستان افل دوات واقع بر مرزهای غربی موردور، نقبی تو در تو، نمناک و پر از تار قرار داشت. این نقب تورخ آنگول نامیده می شد و هزارتویی بود که موجودی به نام شیلاب که به شکل عنکبوتی عظیم بود در آن می زیست. هر دو نام تورخ آنگول و کریت آنگول، واژه الفی آنگول را شامل می شوند که به معنی عنکبوت است و موجود خبیثی را که در آن منطقه می زیست مورد اشاره قرار می دادند.

توک لند (موطن تاینهای شایر)

سرزمین توک لند که قسمت بزرگی از فاردینگ غربی شایر را شامل می شد، از دیرباز محل زندگی خاندان توک بود که مقام تاین شایر را در اختیار داشتند. توک لند در جنوب جاده شرق قرار داشت و بزرگترین شهر آن، که مرکزیت توک لند هم در آن قرار داشت، توک بورو بود که در گرین هیلز بود. سمیالهای بزرگ که در سراسر شایر مشهور بودند، در این محل و در داخل تپه ها حفر شده بودند و خاندان توک در آنها زندگی می کردند. دومین مرکز سکونت مهم در توک لند که در فاصله کمی از توک بورو قرار گرفته بود، روستای توک بنک نام داشت.