ت

توک بنک (روستایی در توک لند)

توک بنک روستایی کوچک در فاردینگ غربی شایر بود که در فاصله ای کم از شهر توک بورو قرار داشت.

توک (خاندان تاینهای شایر)

خانواده توک خانواده ای قدیمی از هابیتهای شایر بودند که در تاک بورو در فاردینگ غربی ساکن بودند. از زمان ایزومبراس اول بزرگ خاندان توک به عنوان تاین شایر شناخته می شد.

تام بامبادیل (ارباب)

عهد: مطمئنا بسیار پیر بود و احتمالا هم فناناپذیر و نامیرا بود
نژاد: نامشخص
شاخه: نامشخص
نام های دیگر: فورن، لارواین بن-آدار، اورالد
القاب: پیرترین، ارباب

تام بامبادیل که الفها او را لارواین بن-آدار یعنی پیرترین و بدون پدر می خواندند، موجودی اسرارآمیز و قدرتمند بود که در دره ویتی ویندل در شرق شایر می زیست. ماهیت وجودی تام هرگز به صورت کامل و قاطع مشخص نشده است، اما می دانیم که در زمانهای دوردست او در جنگل قدیمی ساکن شده و برای خود قلمرویی مشخص کرده بود، که در داخل این قلمرو قدرت او خارق العاده بود. تام موجودی شدیدا متناقض است، لحظه ای موجودات پلید باستانی را بدون زحمت چندانی شکست می دهد و لحظه ای بعد رقصان و پاکوبان اشعار بی معنی می خواند.
در دید هابیتها او به صورت پیرمردی ظاهر می شد با چهره ای چروکیده و گلگون، چشمان آبی درخشان و ریش قهوه ای زبر. او از هابیتها بلندتر و از انسانها کوتاه قدتر بوده است، پس احتمالا چیزی در حدود پنج فوت بلندی قامت او بوده است. لباس او تشکیل می شد از کتی آبی رنگ، پوتینهای زرد و کلاهی کهنه که یک پر بر روی آن قرار داشت. ظاهرا با وجودیکه در اولین ملاقاتش با هابیتها در ساحل ویتی ویندل پر مرغ ماهیخوار بر روی کلاه او بوده، او پر قو را برای تزئین کلاهش بیشتر ترجیح می داده. اما در خانه به جای کلاه، او تاجی از برگهای پاییزی به سر می گذاشته که احتمالا برای نشان دادن برخی قدرتهای اسرار آمیزش بوده است.

تام (یکی از سه ترولی که بیلبو بگینز و یارانش را اسیر کرده بودند)

تام یکی از سه ترولی بود که بیلبو بگینز و دورفهای همراهش را به اسارت گرفته بودند و با حیله گندالف بر اثر تابش نور آفتاب به سنگ تبدیل شد.

تولمان (تام) کاتن مهتر (پدر رزی کاتن)

تولمان کاتن مهتر هابیتی محترم در شایر بود که در جمع کردن هابیتهای شایر در آخرین روزهای نبرد حلقه نقش بسزایی داشت. او پدر رزی کاتن، همسر سام وایز گمجی بود.