ت

تولمان (تام) کاتن کهتر (برادر بزرگتر رزی کاتن)

تولمان کاتن کهتر، فرزند هم نام تولمان کاتن مهتر و برادر بزرگتر رزی کاتن، همسر سام وایز گمجی بود که در جمع کردن هابیتهای شایر پس از بازگشت مسافران نقش بسزایی ایفا نمود. او با خواهر کوچکتر سام، یعنی ماریگولد گمجی ازدواج کرد.

تولمان گاردنر (کوچکترین فرزند سام وایز گمجی)

تولمان گاردنر سیزدهمین و کوچکترین فرزند سام وایز گمجی و رز کاتن بود که به نام پدربزرگش، تولمان کاتن مهتر نامگذاری شده بود.

تول فالاس (جزیره ای واقع بر دهانه آندوین)

تول فالاس نام جزیره بزرگی بود که نزدیک اتیر آندوین و در خلیج بلفالاس قرار داشت. دماغه جنوبی آن که بسیار نوک تیز بود، به عنوان جنوبی ترین نقطه قلمرو گوندور قلمداد می شد.

تول-این-گاورئوت (جزیره گرگینه ها)

جزیره ای در بالادست رود سیریون قرار داشت که فینرود در آن برج میناس تی ریت را ساخت. اما پس از آنکه این جزیره توسط سارون تسخیر شد، آنرا تول-این-گاورئوت یعنی جزیره گرگینه ها نامیدند.

تول سیریون (جزیره ای که میناس تی ریت بلریاند در آن قرار داشت)

تول سیریون جزیره ای واقع در بالادست رود سیریون بود که فینرود فیلاگوند برج مشهور میناس تی ریت را در آن بنا کرد. پس از تسخیر این جزیره توسط سارون، نام آن به تول-این-گاورهوت تغییر یافت.