ت

تبر تور سلاح تور پدر ائارندیل

هنگامی که تور در گوندولین منزل داشت، بجای شمشیر تبری بزرگ بهمراه خود حمل می‌کرد، نام آن تبر درامبورلگ بود که به معنای تیز-ضربه است. به این دلیل که هنگام استفاده می‌شد همانند چماقی سنگین اما با لبه‌های تیز بوسیله‌ی آن آسیب وارد کرد. تبر از سقوط گوندولین جان سالم بدر برد و بعدها به نومه‌نور برده شد و در خزانه‌ی سلطنتی آن جای گرفت. این آخرین سرنوشت ثبت شده این سلاح است. آنچه پس از آن به درامبورلگ گذشت چندان روشن نیست، اما تصور می شود که در سقوط نومه‌نور بهمراه آن مدفون شده است.

تعطیلات یک هابیت (زیرعنوانی برای خاطرات بیلبو بگینز)

بعد از ماجراجویی بیلبو در سفر به اره بور، او خاطرات خودش را به همراه ثورین و گروهش نوشت. عنوانی که او انتخاب کرده بود ، آنجا و بازگشت دوباره: تعطیلات یک هابیت، عنوانی که نوعا در هابیت ها بطور معمول رواج داشت و بطور طنزآمیزی اتفاقات خطرناکی که در این تلاش برایشان رخ داده بود را با گردشی بیهوده مقایسه کرده بود. درنهایت بیلبو داستان تعطیلاتش را به اتمام رساند؛ که قسمتی از کتاب سرخ سرحد غربی شد و به فرم اساسی کتابی که امروز به عنوان هابیت می شناسیم، درآمد.

تالار پادشاهان (مقر تخت سلطنت میناس تریت)

تالاری در شهر بزرگ میناس تریت، که شاهان گوندور، و بعد از آنها کارگزاران، از آنجا بر قلمرو گوندور فرمانروایی می کردند. این تالار طویل، سقف مرتفعی داشت که با طلا و رنگ امیزی های مختلف تزئین شده بود، و چندین ردیف ستون های بلند سیاه مرمرین آن را نگه می داشتند. در میان این ستون ها، مجسمه های شاهان باستانی گوندور قرار داشت که تمام پادشاهان تا زمان ایسیلدور و الندیل را نشان می داد.
در انتهای تالار، سکوی بلندی قرار داشت که تخت گوندور بر روی آن گذاشته شده بود، در زیر تصویری از تاج پادشاهی گوندور که بر روی سقف مرمرین حک شده بود، و در پشت آن بر روی دیوار، تصویر درختی غرق درگل بود. فقط پادشاه گوندور اجازه داشت که بر این تخت تکیه زند. بعد از ناپدید شدن آرنور، گارگزاران بر تختی از سنگ سیاه تکیه می زدند که در مرکز و پایین آن سکو قرار داشت، تا نمادی باشد که آنها فقط به نام پادشاه حکومت می کنند. وقتی که پادشاهی به آراگورن اله سار رسید، تخت بزرگ در تالار پادشاهان، برای اولین بار در هزار سال گذشته دوباره مورد استفاده قرار گرفت.

تالار اسناد (تالار مازاربول در خزد – دوم)

تالار مازاربول در خزد – دوم باستانی که حکم تالار اسناد آن را داشت. تالار بزرگ مربع شکلی که با نورگیری از محیط بیرون روشن می شد. زمانی که بالین تلاشی را برای باز پس گیری موریا رهبری می کرد از اینجا به عنوان تختگاهش استفاده کرد که در نهایت به مقبره اش بدل شد.

تالار مزربول (تالار اسناد خزد – دوم باستانی)

تالار باستانی اسناد خزد – دوم که بالین از آن به عنوان پایگاهش در تلاش نافرجام برای بازپس گیری موریا استفاده کرد. یاران حلقه در زمان عبور از موریا مقبره او را در این تالار یافتند.