ت

تارگلیون (سرزمینهای فراسوی رود گلیون)

تارگلیون که معنی آن سرزمین آن سوی گلیون است، نامی است که به سرزمینهای شمالی، بین رود گلیون و کوهستان آبی اطلاق می شد. پس از بازگشت نولدور، کارانتیر در این سرزمین ساکن شد و از آن به بعد این سرزمین را دور کارانتیر یعنی سرزمین کارانتیر نامیدند.

تاربد (شهری که در محل عبور از گری فلاد قرار داشت)

تاربد از شهرهای باستانی انسانها بود که محل آن، در محل عبور جاده شمال-جنوب از رودخانه گواتلو (همان گری فلاد) قرار داشت. تاربد در اواخر دوران سوم، پس از سیلهای بعد از زمستان سخت، متروک شد.

تانگورودریم (سه قله که به عنوان برج نگهبانی بر فراز دروازه آنگباند برافراشته شده بودند)

عهد: مدتی کوتاه پیش از آغاز دوران اول ساخته شدند، و در نبرد خشم در ۵۸۳د.ا. ویران شدند
مکان: بالای دروازه های آنگباند در کوهستان آهن در شمال دوردست بلریاند
منشاء: توسط مورگوت باگلیر افراشته شدند
معنی: کوهستان ستم
تلفظ: thango’rodrim

هنگامی که مورگوت در آغاز دوران اول به آنگباند بازگشت، بر بالای دروازه های آن در کوهستان آهن، سه قله به وجود آورد که آنها را تانگورودریم می نامیدند. این برجها بر اثر برخورد آنکالاگون سیاه (از اژدهاهای مورگوت که در نبرد خشم کشته شد) هنگام سقوط، ویران شدند.

تالیون (ثابت قدم و استوار)

تالیون، لقب و کنیه هورین فرزند گالدور پادشاه دور-لومین بود. گفته شده که تالیون به معنی ثابت قدم و استوار است.