خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تریمیج (پنجمین ماه تقویم شایر)

تریمیج (پنجمین ماه تقویم شایر)

تریمیج نام پنجمین ماه تقویم شایر بود که بین آسترون و فورلیت قرار داشت و تقریبا مصادف بود با ماه می در تقویم کنونی ما. در واقع این ماه بین روز ۲۲ مارس و ۲۱ می در تقویم میلادی قرار میگرفت.

درباره اله سار