ت

تینگول (بزرگترین پادشاهان سیندار)

عهد: در کوئی وینن بیدار و یا زائیده شد و در ۵۰۲د.ا. کشته شد
نژاد: الفها
شاخه: سیندار
نام های دیگر: الو تینگول، الوه سینگولو
تلفظ: e’lloo thee’ngoll(‘th’ as in English ‘thin’)
القاب: شنل خاکستری، پادشاه پنهان، پادشاه دوریات، سینگولو
معنی: الو، از الوه گرفته شده و به معنی “مرد ستاره” است (منظور از مرد مذکر بودن است و نه انسان) و تینگول از سینداکولو به معنی “شنل خاکستری” گرفته شده است

در اوایل دوران زندگیش، هزاران سال پیش از آغاز دوران اول، تینگول به همراه اینگوه و فینوه به والینور سفر کرد و سپس به نزد الدار که در کوئی وینن زندگی می کردند بازگشت. پس از شنیدن گزارش سفیران از سرزمین قدسی، خیل اعظم الفها آماده شدند تا با گذشتن از سرزمین میانه سرزمین والار را بیابند. رهبری سومین و بزرگترین دسته مسافران که تلری نام داشتند، به عهده تینگول و برادرش اولوه بود. در حالی که آنها به سواحل غربی سرزمین میانه نزدیک میشدند، تینگول در جنگلهای نان الموت به ملیان که یکی از مایار بود برخورد. با وجودیکه دسته کثیری از تلری به غرب دریا گذشته بودند، تینگول به همراه ملیان قلمرو جنگلی دوریات را بنا نهاد و در آنجا مدتی طولانی بر الفهای سیندار حکمرانی کرد.
هنگامی که برن یکی از سیلماریلها را از تاج آهنی مورگوت جدا کرد و به عنوان مهریه لوتین دختر تینگول به او هدیه کرد، تینگول دورفهای کوهستان آبی را فراخواند تا جواهر را روی گردنبند ناگلامیر نصب کنند. اما دورفها چنان شیفته کار خود شدند که تینگول را در خزانه‌ی گنجینه های خودش به قتل رساندند.

تئودوین (دختر، خواهر و مادر سه تن از شاهان روهان)

تئودوین یکی از دختران شاه تنگل اهل روهان، و کوچکترین خواهر تئودن، پسر تنگل بود که پس از او پادشاهی روهان را در دست گرفت. تئودوین پس از به دنیا آوردن فرزندانش، ائومر و ائووین، بر اثر بیماری درگذشت و فرزندان یتیمش را تئودن تحت سرپرستی گرفت و در خاندان سلطنتی در ادوراس بزرگ کرد. پس از کشته شدن تئودن، از آنجا که تنها پسر و وارث او یعنی تئودرد در جنگ کشته شده بود، پادشاهی به پسر تئودوین یعنی ائومر رسید.

تئودرد (وارث از دست رفته شاه تئودن)

تئودرد تنها پسر و وارث شاه تئودن از روهان بود که در اولین نبرد گدارهای آیزن در زمان جنگ حلقه کشته شد.

تئودن (آخرین پادشاه از سلسله دوم روهان)

عهد: ۲۹۴۸د.س. تا ۱۵ مارس ۳۰۱۹د.س. (۷۱ سال)، از سال ۲۹۸۰د.س. به مدت ۳۹ سال پادشاه روهان بود
نژاد: انسانها
شاخه: روهیریم
خاندان: خاندان ائورل
تلفظ: thearde’n
معنی: فرمانروا
القاب: احیا شده، پادشاه مرزها، پادشاه روهان، ارباب مرزها

تئودن پسر تنگل هفدهمین پادشاه روهان، و آخرین پادشاه از سلسله دوم سلطنتی روهان بود. او روهیریم را در نبرد هورنبورگ رهبری کرد و در نبرد دشتهای پله نور، در حال دفاع از میناس تی ریت کشته شد. پس از او خواهرزاده اش ائومر پادشاهی روهان را در دست گرفت.

تنگل (پدر تئودن اهل روهان)

تنگل پسر فنگل، شانزدهمین پادشاه روهان و پدر تئودن احیا شده بود. در زمان او، سارومان برای اولین بار خود را ارباب ایزنگارد نامید.