خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - جزایر، بندرها

جزایر، بندرها

جزیره محصور (یک جزیره در رودخانه برندی‌واین)

۱۰ مایل به طرف شمال پل برندی‌واین، در حاشیۀ فاردینگ شرقی شایر، رودخانۀ برندی‌واین به دو قسمت تقسیم می‌شد. و حدود ۲ مایل به همین شکل جریان داشت. تا قبل از آنکه این دو جریان دوباره به یکدیگر متصل شده و به طرف جنوب حرکت کنند، یک جزیرۀ باریک و طولانی تشکیل شده بود. این جزیرۀ باریک با نام جزیرۀ ...

ادامه مطلب »

گریندوال (یک بارانداز بر روی ویتی‌ویندل)

یک بارانداز کوچک که توسط هابیت‌های اطراف هی‌سند و برره‌دون استفاده می‌شد. مکان آن ساحل شمالی ویتی‌ویندل بود، دقیقاً پیش از آنکه رودخانه در گوشۀ جنوبی جنگل قدیمی به برندی‌واین بپیوندد. بخاطر بیرون بودن بارانداز از محافظت پرچین گیاهی، بارانداز توسط یک حصار قدرتمند که به سمت رودخانه امتداد می‌یافت محافظت می‌شد. (نام پیشین «گریند» بود، با توجه به نام ...

ادامه مطلب »

بندرگاه‌های خاکستری (بندرگاه‌های مصب لون)

میت‌لوند، لنگرگاه گیردان در قسمت شرقی و پایانی خلیج لون، محلی که در اواخر دوران سوم، الف‌ها از آنجا به سوی غرب بادبان می‌کشیدند.

ادامه مطلب »