آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - راس مورتیل (محدودۀ شمال غربی خلیج بل‌فالاس)

راس مورتیل (محدودۀ شمال غربی خلیج بل‌فالاس)

دماغۀ تاریک کران شمال غربی خلیج بل‌فالاس که با نام آندراست هم شناخته می‌شد و در مسیر کوهستان‌های دماغه مردم دروادان می زیستند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...