ت

تراین دوم (پدر تورین سپربلوط)

تراین دوم پادشاه خاندان دورین در تبعید، پسر ترور و پدر تورین دوم، ملقب به سپربلوط بود. او از حمله اسماگ به اره بور گریخت، اما بعدها هنگامی که در سرزمین میانه به دنبال راهی برای بازگشت به اره بور می گشت، توسط سارون دستگیر شد و در سیاهچاله های دول گولدور مرد.

تورونگیل (یکی از اسامی مستعار قدیمی آراگورن)

عهد: نام تورونگیل بین سالهای ۲۹۵۷د.س. تا ۲۹۸۰د.س. یعنی ۲۳ سال استفاده می شد
نژاد: انسانها
مکان: مدتی در خدمت روهان و پس از آن گوندور جنگید
شاخه: دونه داین
تلفظ: thoro’ngeel
فرهنگ: تکاوران
خاندان: خاندان ایسیلدور
معنی: عقاب ستاره ها
نام های: دیگر آراگورن، اله سار، استل، امید، استرایدر، سبکپا

تورونگیل که به معنی عقاب ستارگان می باشد، یکی از نامهای مستعاری است که آراگورن در دوران جوانی از آن استفاده می کرد. او تحت پوشش این نام به روهان و گوندور سفر کرد و در خدمت اربابان آنها جنگید.

توروندور (قدرتمند ترین عقابها)

عهد: در طول دوران اول در سرزمین میانه میزیست
نژاد: عقابها
منشاء: توسط مانوه به سرزمین میانه فرستاده شد
معنی: این نام از کلمه سورانتار در زبان کوئنیا به معنی پادشاه عقابها گرفته شده است
تلفظ: tho’rondor
القاب: پادشاه عقابها، ارباب عقابها

توروندور، قدرتمندترین عقابها و ارباب و پادشاه آنها بود. مقر او در کریساگریم قرار داشت و متحد همیشگی تورگان پادشاه گوندولین به شمار می رفت.

توروندیر (بیست و دومین کارگزار حکمران گوندور)

توروندیر پس از مرگ بلکتور دوم به عنوان کارگزار گوندور به قدرت رسید. پس از مرگ پدر او، درخت سپید میناس تی ریت نیز خشکید. از آنجا که توروندیر بذری از درخت سپید برای جایگزینی درخت خشکیده نداشت، آنرا در ارگ در جای خود رها کرد، به امید آنکه روزی شاه بازگردد، هرچند که این اتفاق نزدیک به ۱۴۰ سال پس از مرگ او رخ داد. دوران حکمرانی توروندیر بسیار کوتاه بود. او پس از ده سال فرمانروایی درگذشت و پسرش تحت نام تورین دوم به کارگزاری انتخاب شد.