خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تول گالن (جزیره ای در میان رودخانه که برن و لوتین زندگی فناپذیر خود را در آن به سر آوردند)

تول گالن (جزیره ای در میان رودخانه که برن و لوتین زندگی فناپذیر خود را در آن به سر آوردند)

در میان دو بازوی رود آدورانت در جنوب اوسیریاند جزیره ای سرسبز به نام تول گالن وجود داشت. برن و لوتین در این مکان زندگی فانی خود را طی کردند.

درباره اله سار