خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تول-این-گاورئوت (جزیره گرگینه ها)

تول-این-گاورئوت (جزیره گرگینه ها)

جزیره ای در بالادست رود سیریون قرار داشت که فینرود در آن برج میناس تی ریت را ساخت. اما پس از آنکه این جزیره توسط سارون تسخیر شد، آنرا تول-این-گاورئوت یعنی جزیره گرگینه ها نامیدند.

درباره اله سار