تیندومه (شفق)

شفق در زبان کوئنیا تیندومه و در زبان سینداری مینویال نامیده می شد.