آخرین مقالات فرهنگنامه

تیندومه (شفق)

شفق در زبان کوئنیا تیندومه و در زبان سینداری مینویال نامیده می شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...