آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - ترور (پادشاهی که قلمرو زیر کوه را احیا کرد)

ترور (پادشاهی که قلمرو زیر کوه را احیا کرد)

عهد: ۲۵۴۲د.س. تا ۲۷۹۰د.س. (۲۴۸ سال عمر کرد)، او از سال ۲۵۸۹د.س. به مدت ۲۰۱ سال پادشاه خاندان دورین بود
نژاد: دورفها
شاخه: مردمان دورین
فرهنگ: دورفهای اره بور
خاندان: خاندان دورین
معنی: بعضی منابع معنی نام ترور را مرتبط با کلمه þrór در زبان نوردیک می دانند که به معنی کامیابی است
القاب: پادشاه مردمان دورین، پادشاه زیر کوه

ترور فرزند ارشد داین اول بود که پس از او پادشاه مردمان دورین شد. او اورنگ پادشاهی را به اره بور بازگرداند و در هنگام حمله اسماگ پادشاه زیر کوه بود. او سالها بعد در موریا به دست آزوگ گابلین کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...