خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورینگوه تیل (زنی از سایه پنهان)

تورینگوه تیل (زنی از سایه پنهان)

تورینگوه تیل قاصد سارون بود که به شکل یک خون آشام، با بالهای خفاش و پنجه های آهنین بوده است. لوتین در ماموریت یافتن سیلماریل با گرفتن شکل او خود را به آنگباند رساند.