ت

تلپریون (درخت سپید)

عهد: در تمام دوران دو درخت وجود داشته است، چیزی در حدود ۱۴۳۲۲ سال
مکان: تپه ازلوهار در غرب والمار در والینور
منشاء: توسط یاوانا ایجاد شد
معنی: نامشخص، هرچند که تلپه بدون شک نقره معنی میدهد
تلفظ: telpeh’reeon
نامهای دیگر: سیلپیون ، نیکوئلوته
لقب: درخت سپید

تلپریون در میان دو درخت والینور، کهنسالتر بود و نور سپیدی بر قلمرو والار می افشاند. برگهای این درخت سبز تیره بودند، در حالی که زیر آنها نقره ای درخشنده ای بود. شاخه های آن نیز با گلهای زیبایی زینت یافته بود که بارانی از شبنم نقره فام از آنها فرو می ریخت.
تلپریون در تمام دوران دو درخت به حیات خود ادامه داد و سرانجام در حادثه ای که تاریکی والینور نام گرفت، حیاتش خاتمه یافت. با آنکه تلپریون نتوانست به زندگی خود ادامه بدهد، اما آخرین درخت سپید نبود. یاوانا تصویری از آن را در تیریون ساخته بود که گالاتیلیون نام داشت. درخت سپید نومه نور و بعدها میناس تی ریت، از اعقاب این درخت بودند. اما مهمترین محصول این درخت، آخرین گل باقیمانده از آن بود که یاوانا آن را نجات داد و والار آنرا در آسمان قرار دادند. این گل، تبدیل به چیزی شد که ما آنرا ماه می نامیم.

تلرین (زبان کمتر شناخته شده تلری)

تلرین زبان تلری ساکن آمان بود که زبانی است در ارتباط تنگاتنگ با کوئنیا و زبان سینداری.

تلری (سومین دسته از الدار)

نژاد: الفها
نام دیگر: سومین قبیله
معنی: آنها که آخر از همه آمده اند
یادداشت: تلری صورت جمع کلمه مفرد “تلر” است که به ندرت به کار میرفته و صفت نسبی آن نیز تلرین است

تلری سومین و بزرگترین دسته از الفهای سفر بزرگ بودند که ناندور و سیندار از آنها هستند. تلری آخرین دسته از الدار بودند که قلمرو قدسی رسیدند و در آلکوالونده در سواحل غربی دریای بزرگ ساکن شدند.

تلپورنو (نام کلبورن در زبان تلرین)

همسر گالادریل، یعنی کلبورن، نامی از زبان سینداری داشت، اما در چند مورد معدود، نام او در زبان الفی برین (بهتر بگوییم در زبان تلرین) به صورت تلپورنو ترجمه و ضبط شده است. این اشتقاق از نام او، به نظر می رسد از طرحی از تالکین ریشه گرفته باشد که در سیلماریلیون لحاظ نشد، طرحی که در آن کلبورن از تلری، و نه از سیندار می بود. بنابراین حتی ممکن است این نام واقعا متعلق به کلبورن نباشد. کاربرد محتمل تر این نام که تالکین دقیقا آنرا رد یا تصدیق نکرده است، به درخت سپید تول-ارسئا مربوط می شود. این درخت در زبان سیندار، کلبورن یعنی درخت نقره فام نامیده می شد که کاملا محتمل است که الفهای جزیره تنها آنرا تلپورنو که ترجمه ای از همین نام در زبان آنهاست بنامند.

تلمنار (بیست و ششمین شاه گوندور که شاهی نگون بخت بود)

عهد: ۱۵۱۶د.س. تا ۱۶۳۶د.س. (۱۲۰ سال) از ۱۶۳۴د.س. شاه گوندور بود(تنها ۲ سال حکومت کرد)
نژاد: انسانها
شاخه: دونه داین
فرهنگ: گوندوری
تلفظ: tele’mnar
خاندان: خاندان الندیل
معنی: شعله نقره فام
لقب: پادشاه گوندور

پادشاهی تلمنار، یکی از کوتاهترین و اندوهبارترین سلطنتهای گوندور بود. او پس از آنکه پدرش میناردیل در حمله ای از سوی دزدان دریایی در پلارگیر به شکل فجیعی کشته شد به سلطنت رسید. اما دوران سلطنت او نیز چندان طولانی نبود. دو سال پس از شروع حکومت او، طاعون بزرگ از شرق ظهور کرد و گوندور را درنوردید. تلمنار و تمامی فرزندانش در این طاعون جان خود را از دست دادند. پس از مرگ او، برادرزاده اش، پسر میناستان یعنی تاروندور به پادشاهی گوندور برگزیده شد.