ت

تد سندی من (پسر آسیابان هابیتون)

تد سندی من پسر سندی من، آسیابان هابیتون بود که در زمان جنگ حلقه تحت تاثیر لوتو ساکویل بگینز قرار گرفت و بعدها با دستگاه شارکی همدست شد.

تارون (ارباب جنگلها)

تارون از نامهای یکی از والار به نام اورومه است که معنی آن معمولا جنگلبان یا ارباب جنگلها ذکر شده است.

تار-نو-فوین (مرک وود) (نام الفی سیاه بیشه)

در اوایل هزاره دوم دوران سوم، موجودی اسرار آمیز به آمون لانک تپه ای در جنوب سبزبیشه بزرگ آمد و در آنجا استحکامات مشهور دول گولدور را بنا نهاد. این موجود به شاه جادوپیشه (نکرومانسر) مشهور شد و سالها گذشت تا معلوم شد او کسی نیست جز خود سارون. از برجهای قصر دول گولدور، سایه ای شب مانند بر فراز جنگل تراوش میکرد و از آن به بعد الفها نام سبزبیشه را تار-نو-فوین یعنی جنگل ظلمانی نام نهادند که همین نام در زبان انسانها مرک وود ترجمه شد. داستان تاریکی سبزبیشه به دست سارون، تکرار وقایع دوران اول بود، آن هنگام که او جنگلهای مرتفع دورتونیون در شمال بلریاند را متصرف شد و آنرا در سایه فرو پوشاند و آن جنگلها نیز از آن به بعد تار-نو-فوین نامیده شدند.

تار-نو-فوین (دورتونیون) (جنگل ظلمانی)

پس از داگور-براگولاخ تاریکی مورگوت بر جنگلهای شمال دورتونیون سایه افکند و آنها را پلید کرد، تا جایی که تار-نو-فوین، یعنی جنگل ظلمانی نام گرفتند. این نام گاهی برای کل سرزمین دورتونیون نیز، پس از تسخیر آن توسط مورگوت به کار می رفت.

تار-ایم-دوینات (جنگل میان دو رود)

تار-ایم-دوینات نام جنگلی تاریک و دلگیر بود که سرزمینی وسیع در جنوب بلریاند را می پوشاند.