ت

تار-ان-فاروت (جنگلی مرتفع مشرف بر دروازه های نارگوتروند)

تار-ان-فاروت نام تپه هایی است که در بالای دژ فینرود، یعنی نارگوتروند قرار داشتند. منشا نام این تپه ها که به معنی جنگل شکارچیان است، از نام جنگلهایی گرفته شده که در آن منطقه قرار داشته اند.

تار-ا-ندائدلوس (جنگل وحشت عظیم)

جنگل بزرگی که در مرکز منطقه رووانیون قرار داشت در بیشتر تاریخ سرزمین میانه به نام سبز بیشه بزرگ نامیده می شد. پس از گذشت تقریبا هزار سال از دوران سوم، سایه ای بر بیشه افتاد و شاه جادوپیشه (نکرومانسر) نیز در دول-گولدور ظهور کرد. در اثر این حوادث، نام بیشه به مرک وود تغییر یافت. دو نام از نامهای الفی این جنگل در تواریخ ثبت شده است: تار-نو-فوین که تقریبا ترجمه ای ادبی از نام مرک وود به معنی سیاه بیشه است، اما نام دیگری که معنای آن متفاوت بوده و بیشتر رایج است، تار-ا-ندائدلوس به معنی جنگل وحشت عظیم است.

تاسارینان (دره درختان بید)

تاسارینان نام جنگل بارانی درختان بید بود که در قسمت مرکزی بلریاند قرار داشت، جایی که رودهای ناروگ و سیریون با یکدیگر تلاقی می کردند. البته این جنگل بیشتر به نام نان-تاترن و یا نان-تاساریون مشهور بود. همه این نامها به معنی دره درختان بید هستند.

تاروستار (نام اصلی رومنداکیل اول)

نژاد: انسانها
شاخه: دونه داین
فرهنگ: انسانهای گوندور
خاندان: خاندان الندیل
معنی: نامشخص
نامهای دیگر: رومنداکیل اول
لقب: پادشاه گوندور
تلفظ: taro’star

تاروستار یکی از مردان خاندان شاهی گوندوربود که در زمان حکومت پدر پدربزرگش، ائارندیل به دنیا آمد. او قبل از رسیدن به مقام پادشاهی، دوران حکومت پدربزرگش، آناردیل و پدرش اوستوهر را نیز دیده بود. دو سال پیش از آنکه تاروستار به جانشینی پدر به تخت سلطنت تکیه زند، گوندور توسط انسانهای وحشی سرزمینهای شرقی مورد هجوم قرار گرفت و تاروستار در عوض پدرش که در آخرین سالهای عمر طولانیش به سر میبرد، عازم جنگ شد. نبرد تاروستار با شرقیها، نبردی سخت و طولانی بود. در دوران ده ساله این جنگ بود که اوستوهر درگذشت و تاروستار به جای او پادشاهی را در دست گرفت. سرانجام ایسترلینگها عقب رانده شدند و تاروستار نام جدیدی برای خود انتخاب نمود: رومنداکیل، فاتح شرق که تحت این نام بر پادشاهی جنوبی حکم راند. دهها سال بعد، ایسترلینگها حملات خود بر علیه گوندور را از سر گرفتند. تاروستار بار دیگر به رویارویی آنها شتافت، اما این بار نام فاتح شرق کمکی به او نکرد و او در یک حمله کشته شد و دوران سلطنتش به پایان رسید. انتقام خون تاروستار به عهده پسرش تورامبار نهاده شد. او باقی جنگ را رهبری کرد و انتقام پدر را با عقب راندن شرقیها و فتح قسمتهای وسیعی از شرق آندوین برای گوندور به خوبی گرفت.
حوادث زندگی تاروستار، به شکل عجیبی حدود هفت قرن بعد تکرار شدند. یکی دیگر از بزرگان گوندور به نام مینالکار رهبری ارتش گوندور را در عوض پادشاه بر عهده گرفت و مانند تاروستار، او نیز مهاجمان شرقی را عقب راند. به مانند تاروستار، او نیز لقب رومنداکیل را برگزید و بعدها به عنوان رومنداکیل دوم حکومت گوندور را در دست گرفت.

تاروندور اهل گوندور (از پادشاهان گوندور که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)

تاروندور بیست و هفتمین پادشاه گوندور بود که در سن جوانی، پس از آنکه عمویش شاه تلمنار و همه پسرانش در طاعون بزرگ جان خود را از دست دادند بر تخت سلطنت گوندور نشست. تاروندور شاه نشین را از اوزگیلیات به میناس آنور که بعدها میناس تی ریت نام گرفت منتقل کرد. او به مدت ۱۶۲ سال حکومت کرد و پس از او پسرش حکمران گوندور شد که تبدیل به شاهی جنگجو و قدرتمند شد: شاه تلومهتار اومبارداکیل.