خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تالیون (ثابت قدم و استوار)

تالیون (ثابت قدم و استوار)

تالیون، لقب و کنیه هورین فرزند گالدور پادشاه دور-لومین بود. گفته شده که تالیون به معنی ثابت قدم و استوار است.

درباره اله سار