خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تمار (چهار دسته رسم الخط فیانوری)

تمار (چهار دسته رسم الخط فیانوری)

تمار نام هر یک از چهار دسته تنگوار بود که هر یک شامل شش تیلر بود، درجه هایی که به یک صدا خصوصیات مختلف می دادند.

درباره اله سار