خانه - آرشیو برچسب: Temar

آرشیو برچسب: Temar

تمار (چهار دسته رسم الخط فیانوری)

تمار نام هر یک از چهار دسته تنگوار بود که هر یک شامل شش تیلر بود، درجه هایی که به یک صدا خصوصیات مختلف می دادند.