ت

تارکیل (ششمین پادشاه آرنور)

تارکیل فرزند و وارث آرانتار اهل آرنور و پسر پسر نوه ایسیلدور بود. او که ششمین پادشاه قلمرو شمالی به شمار میرفت به مدت ۸۰ سال در میانه نخستین هزاره دوران سوم حکمرانی کرد و پس از او نیز پسرش تاروندور به پادشاهی رسید.

تاراس-نس (دماغه ای که وینیامار بر روی آن ساخته شده بود)

تاراس-نس دماغه کوه تاراس بر سواحل سرزمین نوراست بود. تورگان کاخ اصلی اش یعنی وینیامار را در این مکان بنا نهاده بود.

تارانون فالاستور (نخستین شاه از میان چهار شاه دریانورد گوندور)

تارانون فالاستور پسر و وارث شاه سیریوندیل از گوندور بود که به خاطر اقدامات دریایی برجسته اش مشهور شد و بنیانگذار سلسله شاهان دریانورد بود که تا زمان هیارمنداکیل اول ادامه یافت. همسر و ملکه او نیز بروتیل ملکه بدنام بود که تارانون مجبور به تبعید او شد و در نتیجه تارانون بدون داشتن وارثی درگذشت. پس از او سلطنت به برادرزاده اش رسید که دومین شاه دریانورد گوندور بود و آرنیل اول نام داشت.

تار-وانیملده (سومین و آخرین ملکه حکمران نومه نور)

دختر تار-تلمایته پس از مرگ پدر، تحت نام تار-وانیملده به عنوان شانزدهمین فرمانروای نومه نور و سومین ملکه حکمران آن به تخت نشست. البته او چندان توجهی به یادگیری امور کشورداری نمی کرد، بلکه بیشتر به موسیقی و رقص علاقه داشت. در نتیجه امور سلطنت را به شوهرش، هروکالمو واگذار کرد که خود نیز شخصی نجیب زاده بود، و در دوران بر حکمرانی تار-وانیملده فرمانروای واقعی نومه نور بود. تار-وانیملده به مدت ۱۱۱ سال بر نومه نور حکم راند. پس از مرگ او باید پسرش حکومت را به ارث میبرد، اما هروکالمو از تسلیم قدرتش سر باز زد و در عوض، با وجودیکه هیچ حقی برای سلطنت نداشت، به مدت بیست سال با نام تار-آندوکال بر نومه نور سلطنت کرد. پس از مرگ هروکالمو، سلطنت دوباره به خاندان سلطنتی بازگشت و پسر تار-وانیملده و هروکالمو، با نام تار-آلکارین به حکومت رسید.

تار-تلپرین (دومین ملکه حکمران نومه نور)

تار-تلپرین دهمین فرمانروای نومه نور و دومین ملکه حکمران آن بود. او که فرزند ارشد تار-سوریون بود، ملکه ای مغرور و خودسر گشت. می دانیم که او از ازدواج سر باز زد و لذا بدون داشتن وارث درگذشت. در دوران سلطنت او در نومه نور، حوادث سرنوشت سازی در سرزمین میانه در جریان بود: حلقه های قدرت ساخته شده و ارتش سارون، اریادور را فتح کرده بود. واکنش به این اقدام سارون، به جانشین تار-تلپرین، یعنی تار-میناستیر محول شد. تار-تلپرین پس از ۱۷۵ سال فرمانروایی درگذشت و پس از مرگ او، فرزند برادر کوچکترش، ایسیلمو، فرمانروایی نومه نور را تحت نام تار-میناستیر بر عهده گرفت.