ت

تار-منلدور (پنجمین پادشاه نومه نور)

تار-منلدور پسر تار-الندیل و پنجمین پادشاه نومه نور بود که در زمان وی، سارون در سرزمین میانه فعالیت خود را از سر گرفت.

تار-هرونومن (ارباب غرب)

سالهای سال در میان شاهان و ملکه های نومه نور چنین رسم بود که نام خود را از زبان کوئنیا انتخاب نمایند. همچنان که نومه نوریها از والار و الدار دلسرد و بیگانه می شدند، این سنت نیز کم کم متروک شد. اولین نشانه های این روال در بیست و هشتمین قرن دوران دوم اتفاق افتاد که شاه در ابتدا البته به صورت غیر رسمی با نام آدونائیک خود، آر-بلزاگار شناخته می شد، هرچند که رسما او را تار-کالماکیل که نامی در زبان الفی برین بود می نامیدند. این روند در دوران پسر وی نیز که نام الفی اش تار-آردامین بود ادامه یافت. تار-آردامین در میان نزدیکانش آر-آباتاریک نامیده می شد. وارث تار-آردامین این راه نامیمون را قدمی پیشتر برد و رسما چوگان سلطنت را با نام آدونائیک خود، آر-آدوناخور به دست گرفت. این اولین بار بود که در نومه نور چنین اتفاقی می افتاد. این نام که “ارباب غرب” معنی میدهد، تا قبل از آن در مورد والار به کار می رفت و لذا به وسیله عده کثیری بدیمن و شوم تلقی شد. بنابراین، علیرغم تنفر آر-آدوناخور از زبان الفی (او تا آنجا در این راه پیش رفت که آموزش زبانهای الفی را ممنوع کرد) نام وی در طومار شاهان به صورت الفی برین آن یعنی تار-هرونومن ضبط شد.

تار-الندیل (چهارمین پادشاه نومه نور)

تار-الندیل پسر تار-آماندیل و چهارمین شاه نومه نور بود. تار-الندیل پادشاهی فرهنگ دوست و دانشور بود. دختر بزرگ او سیلمارین نام داشت که پادشاهان آندونیه از نسل وی بودند. با این وجود جانشینی تار-الندیل به سومین فرزند و تنها پسرش رسید که تار-منلدور نام گرفت.

تار-کیریاتان (بیستمین پادشاه نومه نور)

تار-کیریاتان بیستمین پادشاه نومه نور بود که به عنوان کشتی ساز و ماجراجویی بزرگ از وی یاد شده است که منابع و گنجینه های سرزمین میانه را غارت کرده و با خود به نومه نور بازگرداند.

تار-کالماکیل (هجدهمین فرمانروای نومه نور)

تار-کالماکیل پس از مرگ پدرش، تار-آلکارین به عنوان هجدهمین پادشاه نومه نور بر تخت نشست. او را در تاریخ به عنوان فرمانده جنگی بزرگی شناخته اند که موفق شد نیروهای سارون را به شرق سرزمین میانه عقب براند. همچنین او نخستین پادشاهی در نومه نور بود که نامش به همراه معادلی در زبان آدونائیک ضبط شده است. انتخاب نام آر-بلزاگار نشان می دهد که او سرسلسله دسته ای از نومه نوریها یعنی مردان پادشاه است. در مورد جانشین او ابهاماتی وجود دارد. در ضمیمه ارباب حلقه ها، پس از مرگ او آر-آدوناخور به عنوان جانشین او معرفی شده است، اما این احتمالا یک اشتباه اتفاقی است زیرا منابعی وجود دارد که پس از تار-کالماکیل، پسرش تار-آردامین به سلطنت رسیده است و آر-آدوناخور در واقع نوه او بوده است.