ت

تار-آنکالیمه (نخستین ملکه فرمانروای نومه نور)

تار-آنکالیمه تنها فرزند تار-آلداریون ششمین پادشاه نومه نور بود. تار-آلداریون قوانین جانشینی در نومه نور را تغییر داد تا پس از مرگش تار-آنکالیمه به عنوان نخستین ملکه فرمانروا سلطنت را در دست بگیرد.

تار-آناریون (هشتمین حکمران نومه نور)

تار-آناریون پسر تار-آنکالیمه نخستین ملکه فرمانروای نومه نور بود که به مدت بیش از یک قرن بر نومه نور فرمانروایی کرد. دو فرزند ارشد وی دختر بودند اما هردو از قبول چوگان سلطنت سر باز زدند و بدین ترتیب سلطنت به سومین فرزند و بزرگترین پسر او یعنی تار-سوریون رسید.

تار-آماندیل (سومین پادشاه نومه نور)

تار-آماندیل نوه الروس تار-مینیاتور بود. پس از مرگ الروس، هنگامی که پدر تار-آماندیل یعنی واردامیر باید به سلطنت می رسید، از قبول این مقام سر باز زد و لذا چوگان سلطنت مستقیما به تار-آماندیل رسید. بدین ترتیب تار-آماندیل جای پدرش را که در واقع دومین شاه نومه نور بود گرفت و پس از مرگش نیز سلطنت به پسر او یعنی تار-الندیل رسید.

تار-آلداریون (ششمین پادشاه نومه نور)

تار-آلداریون پسر تار-منلدور بود. او کاشف و ماجراجویی بزرگ بود که بعدها به سلطنت نومه نور رسید.

تار-آلکارین (پسر تار-وانیملده)

تار-آلکارین پسر و وارث تار-وانیملده، سومین ملکه فرمانروای نومه نور بود. پس از مرگ تار-وانیملده، تار-آلکارین باید حکومت نومه نور را در دست میگرفت اما در عوض پدرش هروکالمو چوگان سلطنت را نزد خود نگاه داشت و به مدت بیست سال قبل از مرگ خودش با نام تار-آندوکال فرمانروایی کرد. پس از آن تار-آلکارین حکومتی را که حق مسلمش بود در دست گرفت و به مدت هشتاد سال بر نومه نور حکم راند. پس از مرگ وی نیز پسرش تار-کالماکیل چوگان سلطنت را در دست گرفت.