آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تاریون (آخرین روز هفته در میان الفها)

تاریون (آخرین روز هفته در میان الفها)

تاریون نام آخرین و مهمترین روز از میان شش روزی بود که هفته الفی را تشکیل می دادند. این روز موقوف والار شمرده می شد. تاریون نامی در زبان کوئنیاست. معادل این روز در زبان سینداری والنیا نام داشت. این روز همچنین اوربلاین و رودین نیز نامیده می شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...