خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تارکیل (ششمین پادشاه آرنور)

تارکیل (ششمین پادشاه آرنور)

تارکیل فرزند و وارث آرانتار اهل آرنور و پسر پسر نوه ایسیلدور بود. او که ششمین پادشاه قلمرو شمالی به شمار میرفت به مدت ۸۰ سال در میانه نخستین هزاره دوران سوم حکمرانی کرد و پس از او نیز پسرش تاروندور به پادشاهی رسید.

درباره اله سار