خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تاراس-نس (دماغه ای که وینیامار بر روی آن ساخته شده بود)

تاراس-نس (دماغه ای که وینیامار بر روی آن ساخته شده بود)

تاراس-نس دماغه کوه تاراس بر سواحل سرزمین نوراست بود. تورگان کاخ اصلی اش یعنی وینیامار را در این مکان بنا نهاده بود.

درباره اله سار