ت

تار-تلمایته (پانزدهمین پادشاه نومه نور که به طمع و آزمندی شهره بود)

تار-تلمایته پانزدهمین پادشاه نومه نور بود و پسر تار-آنکالیمون. او بسیار پولدوست و زراندوز بود و لذا به پادشاه دست نقره ای معروف شد. در همین راستا او معادنی برای استخراج میتریل ایجاد کرد تا گنجینه هایش را با میتریل پر کند.

تار-سوریون (نهمین فرمانروای نومه نور)

تار-سوریون نوه تار-آنکالیمه بود. پدر تار-سوریون یعنی تار-آناریون دو دختر هم داشت که هر دو از تار-سوریون بزرگتر بوده و وارثان محقی برای تخت سلطنت نومه نور به حساب می آمدند، اما هر دو از پذیرش این مقام صرف نظر کردند و لذا پادشاهی به تار-سوریون رسید. از دوران سلطنت تار-سوریون چیز زیادی نمی دانیم. به جز آنکه در زمان سلطنت او بود که الفهای اره گیون شروع به ساخت حلقه های قدرت کردند. تار-سوریون بدون داشتن فرزند پسر درگذشت و لذا چوگان سلطنت پس از مرگ او به دخترش، تار-تلپرین رسید که دومین ملکه حکمران نومه نور بود.

تار-پلانتیر (آخرین شاه مومن نومه نور)

تار-پلانتیر بیست و چهارمین و ماقبل آخرین شاه نومه نور بود. در زمان او نومه نوریها به والار و الفها پشت نموده بودند و او سعی داشت تا آنها با به روش قدیم بازگرداند. سیاست احیای او به احتمال زیاد توسط دخترش، میریل که قرار بود چهارمین ملکه حکمران نومه نور شود، ادامه می یافت، اما آر-فارازون تخت سلطنت را غصب نمود.

تار-مینیاتور (نام شاهانه الروس)

تار-مینیاتور که “شاه و نخستین فرمانروا” معنی می دهد، لقبی است که الروس، پسر ائارندیل پس از آنکه در سالهای ابتدای دوران دوم به عنوان نخستین شاه نومه نوریها انتخاب شد برگزید.

تار-میناستیر (پادشاه نومه نوری که سارون را از اریادور عقب راند)

تار-میناستیر یازدهمین پادشاه نومه نور بود. او که نوه تار-سوریون بود، پس از مرگ ملکه بی فرزند، تار-تلپرین بر تخت سلطنت نومه نور نشست. او ناوگانی به سرزمین میانه گسیل کرد و سارون را از اریادور بیرون راند.