خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تد سندی من (پسر آسیابان هابیتون)

تد سندی من (پسر آسیابان هابیتون)

تد سندی من پسر سندی من، آسیابان هابیتون بود که در زمان جنگ حلقه تحت تاثیر لوتو ساکویل بگینز قرار گرفت و بعدها با دستگاه شارکی همدست شد.