خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تیگلین (رودی که از میان جنگل برتیل می گذشت)

تیگلین (رودی که از میان جنگل برتیل می گذشت)

رود تیگلین از رودهای بلریاند بود که از ارد وترین واقع در مرزهای دور-لومین سرچشمه می گرفت و به سمت جنوب شرق جاری میشد. این رود پس از گذشتن از جنگل برتیل به رود سیریون می پیوست.

درباره اله سار