خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تارون (ارباب جنگلها)

تارون (ارباب جنگلها)

تارون از نامهای یکی از والار به نام اورومه است که معنی آن معمولا جنگلبان یا ارباب جنگلها ذکر شده است.

درباره اله سار