آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-نو-فوین (مرک وود) (نام الفی سیاه بیشه)

تار-نو-فوین (مرک وود) (نام الفی سیاه بیشه)

در اوایل هزاره دوم دوران سوم، موجودی اسرار آمیز به آمون لانک تپه ای در جنوب سبزبیشه بزرگ آمد و در آنجا استحکامات مشهور دول گولدور را بنا نهاد. این موجود به شاه جادوپیشه (نکرومانسر) مشهور شد و سالها گذشت تا معلوم شد او کسی نیست جز خود سارون. از برجهای قصر دول گولدور، سایه ای شب مانند بر فراز جنگل تراوش میکرد و از آن به بعد الفها نام سبزبیشه را تار-نو-فوین یعنی جنگل ظلمانی نام نهادند که همین نام در زبان انسانها مرک وود ترجمه شد. داستان تاریکی سبزبیشه به دست سارون، تکرار وقایع دوران اول بود، آن هنگام که او جنگلهای مرتفع دورتونیون در شمال بلریاند را متصرف شد و آنرا در سایه فرو پوشاند و آن جنگلها نیز از آن به بعد تار-نو-فوین نامیده شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...