ت

تاروندور اهل آرنور (هفتمین پادشاه آرنور)

تاروندور پسر شاه تارکیل هفتمین پادشاه قلمرو آرنور بود. دوران سلطنت او با دوران صلح و آرامش همزمان بود، سالها پیش از حوادثی که قلمرو وی را در بر گرفته و نهایتا آن را ویران ساختند. پس از او پسرش والاندور بر تخت سلطنت جلوس کرد.

تارن آئلوین (پناهگاه باراهیر)

در سرزمینهای مرتفع دورتونیون دریاچه ای زلال و زیبا در میان کوهستان قرار داشت که گفته شده توسط ملیان تقدیس شده بود. این دریاچه که تارن آئلوین نام داشت، محل اختفای باراهیر و یارانش از نیروهای مورگوت پس از داگور براگولاخ بود.

تنگه تارلانگ (مسیر ورود به لامه دون شرقی)

تارلانگ در اصل نام قسمتی طولانی و سنگلاخی از کوهستان سفید بود که در غرب آن دره سیاه ریشه و در شرق آن سرزمین لامه دون قرار گرفته بودند. در جایی بین سرچشمه مورتوند و کیریل که این قسمت به رشته اصلی کوهستان سفید می رسید، تنگه ای بین قسمتهای شمالی و جنوبی کوهستان بوجود می آمد که مسیری برای رفت و آمد بین ارخ و لامه دون ایجاد میکرد. این تنگه، تنگه تارلانگ نام داشت که آراگورن از میان آن به همراه سپاه مردگان گذشت و به یاری میناس تیریت آمد.

تاریون (آخرین روز هفته در میان الفها)

تاریون نام آخرین و مهمترین روز از میان شش روزی بود که هفته الفی را تشکیل می دادند. این روز موقوف والار شمرده می شد. تاریون نامی در زبان کوئنیاست. معادل این روز در زبان سینداری والنیا نام داشت. این روز همچنین اوربلاین و رودین نیز نامیده می شد.

تارکیریان (جد پادشاهان دریانورد گوندور)

تارکیریان یکی از پسران سیریوندیل پادشاه گوندور بود. برادر بزرگتر تارکیریان که تارانون نام داشت و به فالاستور مشهور بود پس از مرگ سیریوندیل بر تخت سلطنت تکیه زد. همسر تارانون یعنی ملکه بروتیل به تبعید فرستاده شد و در نتیجه تارانون بدون داشتن فرزند و جانشین درگذشت. بنابراین پسر تارکیریان جانشین عموی خود شد. ارنیل اول پس از تارانون پادشاه گوندور شد و دومین پادشاه دریانورد لقب گرفت.