خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلرین (زبان کمتر شناخته شده تلری)

تلرین (زبان کمتر شناخته شده تلری)

تلرین زبان تلری ساکن آمان بود که زبانی است در ارتباط تنگاتنگ با کوئنیا و زبان سینداری.

درباره اله سار