خانه - آرشیو برچسب: Telerin

آرشیو برچسب: Telerin

تلرین (زبان کمتر شناخته شده تلری)

تلرین زبان تلری ساکن آمان بود که زبانی است در ارتباط تنگاتنگ با کوئنیا و زبان سینداری.